Menu

Vedtægter

 
§ 1.  Foreningens navn: Hvalsø Idrætsforening Fodbold forkortet: H.I.F.
H.I.F. er genstiftet d. 26.1.1981, er oprindelig stiftet d. 1.10.1916.

HJEMSTED:
§ 2.  H.I.F.´s hjemsted er Lejre kommune.         

FORMÅL:
§ 3.  At samle børn og voksne til foreningens aktiviteter.

MEDLEMMER: 
§ 4.  Som medlem kan optages enhver aktiv eller passiv mod betaling af det til enhver tid gældende kontingent.

§ 5.  Udmeldelse skal ske til H.I.F.´s kasserer. En sådan udmeldelse skal godtages, såfremt medlemmet ikke er i restance.

§ 6.  Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til H.I.F., kan H.I.F.´s bestyrelse med 1 måneds varsel udelukke medlemmet.

Har et medlem pådraget sig  kontingent-restance for 1 år, skal H.I.F´s bestyrelse udelukke medlemmet. Det på grund af gæld til H.I.F. udelukkede medlem må for påny at blive medlem, betale 
sin gæld til H.I.F.

I øvrigt kan H.I.F.´s bestyrelse – når mindst ¾ af den samlede bestyrelse stemmer for,
udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog må det pågældende medlem forinden have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Medlemmet kan anke spørgsmålet om udelukkelse på H.I.F.´s førstkommende generalforsamling.

Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny beslutning på en ny generalforsamling.

§ 7.  Kontingent for hele sæsonen opkræves for seniorer, U19 drenge, U18 Piger og Oldboys i 2 terminer. For øvrige medlemmer (herunder ungdom) opkræves kontingent i en termin for hele sæsonen.

ÆRESMEDLEMMER:
§ 8.  En enig H.I.F. bestyrelse kan udnævne et medlem, som har ydet en stor indsats for H.I.F., til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingent frie og kan inviteres til H.I.F.´s arrangementer. Bestyrelsen fører protokol over æresmedlemmer.

HOVEDORGANISATION M.M.:
§ 9. Foreningen er tilsluttet: Dansk Idræts Forbund, DBU, DBU sjælland samt andre relevante organisationer.

H.I.F.´S LEDELSE:
§ 10. H.I.F.´s opgaver og interesser varetages af:
a)     
Generalforsamlingen
b)     
Bestyrelsen
c)      
Forretningsudvalget
d)     Øvrige udvalg efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse.

GENERALFORSAMLINGEN:
§ 11. Generalforsamlingen er H.I.F.´s højeste myndighed i alle anliggender, og kun general-forsamlingen kan give og forandre lovene.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske gennem bekendtgørelse i den lokale 
presse samt på klubbens hjemmeside mindst 2 uger før den fastsatte dato.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
a)     
H.I.F.´s bestyrelse
b)     aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i 
kontingentrestance
c)      
Æresmedlemmer

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet at fremmødte.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning fra bestyrelse og diverse udvalg, 
til godkendelse.

Kassereren fremlægger ligeledes til godkendelse det reviderede regnskab, samt et budget for det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen fastsætte kontingent for det følgende år, efter indstilling fra bestyrelsen.

Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et enkelt medlem forlanger det.

For vedtagelse af forslag samt ved personvalg gælder reglen om simpelt absolut flertal.

For ændring af disse love kræves der mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ugyldige stemmer tæller ikke med.

§ 12.  Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinær generalforsamling (dagordenen kan dog udvides).

 1. Velkomst
 2. valg af dirigent, 2 stemmetællere og protokolfører.
 3. Generalforsamlingens lovlighed.
 4. Formanden aflægger beretning for bestyrelse og evt. udvalg.
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Kassereren forelægger forslag til budget og kontingent.
 8. Valg af bestyrelse: gældende for 2 år.
  a)     
  Formand (ulige år)
  b)     
  Næstformand (lige år)
  c)      
  Kasserer (lige år)
  d)     2
   bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  e)     2
   bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  f)       1
   suppleant (hvert år) –kun gældende for et år.

  I tilfælde af afstemning er suppleanten med højeste stemmetal 1 suppleant ellers er første valgt suppleant
 9. Valg af revisor: Gældende for 2 år
  a)   
  1 revisor (ulige år)
  b)   
  1 revisor (lige år)
  c)    1 revisor suppleant (hvert år) –kun gældende for et år.
 10.  Eventuelt 
 11.  Afslutning

§ 13.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skalindkaldes, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, eller 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen forlanger dette, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, indkaldelse er ønsket.

PROTOKOL:
§ 14.  Der er tvungen protokol- eller referat-føring for såvel generalforsamling som bestyrelsesmøder.

BESTYRELSEN:
§ 15.  Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, er valgt på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indgår 1 suppleant i 
bestyrelsen. Såfremt det er formand, næstformand eller kassereren der udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen herefter sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Kun myndige personer kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen overfor Lejre kommune, Dansk Idrætsforbund og andre steder hvor repræsentation er formålstjenligt.

Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling, samt at forberede denne.

Bestyrelsen er forpligtet til at varetage foreningens økonomiske styring, herunder budgetter, regnskaber samt tilskud fra kommunen, på en forsvarlig måde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor H.I.F.

Bestyrelsesmøder afholdes minimum 6 gange årligt, eller når mindst 2 bestyrelses-medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 16.  På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges:

a)     
1 sekretær. Sekretæren foreslås af formanden, men godkendes af bestyrelsen.

Sekretæren kan vælges udenfor bestyrelsen, I så tilfælde har sekretæren ikke stemmeret i bestyrelsen.
Ved frafald kan bestyrelsen dog konstituere anden person på de(n) enkelte post(er) på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 17.  Bestyrelsen følger løbende H.I.F.’s økonomiske udvikling via de kvartalsvise rapporteringer fra kassereren.

REGNSKABET: 
§ 18. H.I.F.´s regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest 8 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til H.I.F.´s bestyrelse i revideret stand.

Regnskabet forsynet med revisionspåtegning fremlægges den ordinære generalforsamling til debat og godkendelse.

REVISION:
§ 19. Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte personer, der vælges for en 2-årig periode men som afgår skiftevis.

Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten, som er valgt for en 1-årig periode på den ordinære generalforsamling.

TEGNINGSRET:
§ 20.  Det er kun foreningens formand, eller kasserer, der har ret til at tegne foreningen og dermed har lov til at oprette bankkonti.

Købsaftaler kan indgås af foreningens formand, kasserer eller en betroet person, der er godkendt af bestyrelsen.

§ 21. Optagelse af lån eller pantsætning kan kun finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 28 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom, med ¾ af de afgivne gyldige stemmer.

OPHÆVELSE:
§ 22.  Foreningen kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, medmindst 28 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom, med mindst 
9/10 af de afgivne gyldige stemmer.

I tilfælde af ophævelse af foreningen skal foreningens formue indsættes på en bankkonto, der opbevares af Lejre kommunalbestyrelse. Midlerne, som eventuelt er tilstede, tilfalder en eventuel nystartet fodboldforening I Hvalsø by. Såfremt der ikke oprettes en ny fodboldafdeling i Hvalsø by senest 5 år efter foreningens ophævelse tilfalder eventuelle midler foreningslivet i Hvalsø by. 

DIVERSE:
§ 23.  Såfremt disse love ikke angiver nærmere retningslinjer træffes disse af bestyrelsen, medmindre dette strider mod lovene I Dansk Idræts Forbund, D.B.U. eller D.G.I.

§ 24. Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28.01.1987, med rettelser af 26.01.1995, 28.02.1996, 26.02.2002, 28.02.2013 og 20.03.2018


 

Vedtægter for HIF Fonden og udlevering af midler fra denne kan læses her (PDF)

 

Luk